Lektielæsning

Vi tolker Grundtvigs tanker om det unikke i mennesket på denmåde, at vi skal tage udgangspunkt i hvert enkelt barn. Derfor skal børn mødesmed accept af deres forskelligheder, og det kan resultere i at vi – ibestræbelsen på at ”behandle” alle ens – er nødt til at lave individuelleaftaler, når vi taler om barnets præstationer i såvel timerne på skolen, somved lektielæsning i hjemmet.

 Lektielæsningen på vores skole er, som udgangspunkt, baseretpå aftaler mellem barnet og den enkelte faglærer.

Læreren vil, ved at følge elevens udvikling tæt, kunneafgøre, om det er hensigtsmæssigt, i forhold til et spring i en givenfaglig/teknisk indlæring, at tilbyde eleven mulighed for at træne fagligeteknikker i hjemmet, gerne i samarbejde med barnets forældre.

Ligeledes anskuer vi lektielæsning fra flere sider. Grundlæggende ønsker vi, at elevernes indgang til hjemmearbejde skal foregå påen baggrund af lyst til læring, lyst til at gå i dybden med et emne/spørgsmålog dermed at lektielæsningen eller opgaveløsningen hjemme skal have et synligtformål – en funktionalitet.

Der hvor lektielæsningen har et mere formelt udtryk, altsåved opgaveløsning med træning og opøvning af teknikker i de enkelte fag, søgervi at anskueliggøre opgaverne eller lektiernes formål, så hjemmearbejdet har etfunktionelt sigte for eleven – et mål med anstrengelserne.

Det betyder i praksis, at vi, gennem skoleforløbet fra 0.-9. klasse, gradvist øger brugen af hjemmearbejde således, at gradueringen afkrav til den enkelte elev følger elevens udviklingstrin, så han bevarer lystentil fordybelse og teknisk træning i de enkelte fag.

Ligeledes betyder det, at læreren, evt. i samråd i teams og medudgangspunkt i de ovenstående betragtninger, afgør, om eleverne fra 0.–1.klasse vil kunne bruge opgaveløsning, som begyndende hjemmearbejde, og omeleverne i 2.–3. klasse kan begynde at bruge opgaveløsning som defineretlektielæsning.

Fra 4.–9. klasse vil der selvfølgelig forekomme fælleslektielæsning i de enkelte klasser, som forberedelse til timerne i skolen, men vi ser det også som en nødvendig forberedelse til at kunne deltage aktivt ogmedlevende i timerne.

Ligeledes vil der forekomme afleveringsopgaver i diverse fag – igen et udtryk for, at eleven må træne færdigheder, teknikker og det personligeudtryk for at arbejde aktivt med at forbedre standpunkterne i de enkelte fag.

Vi vil altid tilstræbe, at lektielæsning IKKE kvæler lysten til at gå i skole, men at eleven udvikler en forståelse for, at lektierer en personlig indsats i arbejdet med at tilegne sig viden og færdigheder.


Vidste du, at ...

I 0.-3. klasse er det faktisk billigere for dit barn at gå på Holstebro Friskole, end hvis det går på en folkeskole med SFO-plads.

Besøg os

Se hvordan du kan finde ud af mere, få en rundvisning på skolen og melde dit barn til Holstebro Friskole.

Vi glæder os til dit besøg.

Tilmeld dig her

Vil du vide mere?

Download vores brochure, hvor du kan læse de vigtigste overskrifter om Holstebro Friskole.

Ring til os på telefon 97 40 42 11 eller send en e-mail på info@hfri.dk.